for the LORD gives wisdom

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พระสันตะปาปาชี้ความรักคือเครื่องหมายของการเป็นคริสตชนสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16
ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก

ทรงให้ข้อคิด ความรักคือเครื่องหมายของการเป็นคริสตชน
ดังที่นักบุญเปาโลนิยามไว้ในจดหมายถึงชาวโครินธ์
พร้อมกันนี้ ทรงภาวนาเพื่อสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
ทรงร่วมเป็นทุกข์ไปกับคนที่ตกงาน
และทรงเชิญชวนให้คิดถึงผู้ป่วยโรคเรื้อนทุกคน
ทรงปล่อยนกพิราบ 2 ตัว
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพให้กับโลก"


วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2010
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16
ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 20,000 คน
สวดเทวทูตถือสารท่ามกลางสายฝน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร
โดยใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสแบ่งปัน
พระองค์ทรงกล่าวถึงความรักว่าเป็นสัญลักษณ์ของคริสตศาสนา
และยังเป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ทุกคน
นอกจากนี้
พระองค์ยังทรงกล่าวถึงสันติภาพในตะวันออกกลาง,คนตกงาน และคนโรคเรื้อนด้วย

บทอ่านที่สอง
วันอาทิตย์ที่ 4 ในเทศกาลธรรมดา
นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์
(1 โครินธ์ 13:4-13)
ใจความสำคัญของจดหมายนี้ เป็นการให้ "นิยามรัก"
ที่งดงามแบบสุดๆไปเลย

พระสันตะปาปาจึงแบ่งปันข้อความตอนนี้ว่า

"นักบุญเปาโลแสดงให้เราเห็นถึงแนวทางความรักอันสมบูรณ์แบบ

กล่าวคือ
ความรักต้องเอื้อเฟื้อ ต้องอดทน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่จดจำความผิดของคนอื่น

ยิ่งไปกว่านั้น

ความรักที่เที่ยงแท้ คือ ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน
ความรักนี้ได้รับการเผยแสดงผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า
ความรัก คือ ของขวัญประเสริฐสุดที่พระเจ้าทรงมอบแก่เราทุกคน

นอกจากนี้

ความรักต้องไม่ฉุนเฉียว
ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว
แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง
ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง
(1 โครินธ์ 13:4-7)
หากเราทำได้ตามนี้ ที่สุดแล้ว
เราก็จะได้พบกับพระพักตร์ของพระเจ้า
และได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์"

ในโลกที่เรากำลังอาศัยอยู่นี้

ความรักจัดเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสตชน

ด้วยเหตุนี้เอง
ในช่วงเริ่มต้นสมณสมัยการเป็นพระสันตะปาปา
พ่อจึงได้ออกสมณสาส์นฉบับแรก
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก (Deus Caritas Est - พระเจ้าคือความรัก)
และอย่างที่พวกท่านจำกันได้
สมณสาส์นฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน
ตอนแรก คือ นิยามของความรัก
และ ตอนที่สอง ความรัก คือ พระเจ้า

ความรัก คือสิ่งสำคัญที่ทำให้พระเจ้าทรงสร้างโลกและมนุษย์

ในเวลาเดียวกัน

ความรัก คือ แนวทางปฏิบัติที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์

ดังนั้น
เราต้องตอบสนองความรักนี้
ด้วยการรับใช้ผู้อื่น
รวมไปถึงรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ทุกคน"

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันอย่างลึกซึ้ง

หลังการสวดเทวทูตถือสารจบลง
พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรื่องต่างๆมากมาย
โดยเรื่องสำคัญประกอบไปด้วย
การเชิญชวนให้ระลึกถึงผู้ป่วยโรคเรื้อน
การเรียกร้องสันติภาพในตะวันออกกลาง
และการให้กำลังใจทุกคนที่ตกงาน เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ

"วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม
เป็นวันผู้ป่วยโรคเรื้อนสากล
เมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้
สิ่งหนึ่งที่พ่อนึกขึ้นมาทันทีก็คือ
นักบุญดาเมี่ยน เด ฟ้อยส์เตอร์
ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตให้กับการอภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน
(พระสันตะปาปาสถาปนา
นักบุญเดเมี่ยน เด ฟ้อยส์เตอร์
ไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2009)

ฉะนั้น พ่อจึงขอให้กำลังใจ
และสัญญาจะภาวนาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน
รวมไปถึงทุกคนที่ทำงานอภิบาลพวกเขาทุกคน"

"และเช่นเดียวกัน
พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวไปกับบรรดาคริสตชนทั่วโลก
ในการส่งกำลังใจและคำภาวนาไปให้กับคริสตชนในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
สารแห่งสันติภาพผ่านทางการปล่อยนกพิราบ 2 ตัวนี้
คือสิ่งที่พวกเราอยากนำไปมอบให้กับทุกคนในดินแดนตะวันออกกลาง"
พระสันตะปาปา พร้อมกับปล่อยนกพิราบร่วมกับเด็กๆ

"สุดท้ายนี้
พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ตกงาน อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ
สถานการณ์เช่นนี้
เรียกร้องความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกัน
ทั้งจากรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง
พ่อจะภาวนาเพื่อพวกท่าน
และขอพระเจ้าประทานทางออกให้กับทุกคนโดยเร็วด้วย"

พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ภาพ :
Getty Images,
L'Osservatore Romano,
Reuters,
Daylife,
Catholic World Tour

การติดตามข้อมูล
URL การติดตามข้อมูลสำหรับข้อมูลนี้คือ:
http://catholicworldtour.spaces.live.com/blog/cns!EA91C1C5E2FBFD4F!9328.trak