for the LORD gives wisdom

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คณะฆราวาสคาร์เมไลท์

แนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ มีแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้ :-

ฆราวาสคาร์เมไลท์สวดภาวนาและรำพึงวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
ในการรำพึงภาวนานี้ มีหลายรูปแบบให้เลือกปฏิบัติดังนี้


1. การรำพึงตามพระคัมภีร์
2. สวดภาวนา ทำวัตร
3. อ่านหนังสือบำรุงศรัทธา หรืออ่านหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของคณะคาร์แมล
4. ศึกษาเอกสารแห่งสังคายนาวาติกันที่ 2 หรือสมณสาส์นต่างๆ ของสมเด็จพระสันตะปาปา

เพื่อมีชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะคาร์แมล และเพื่อพัฒนา “พระพิเศษ” ของคณะไปสู่ความดีล้ำเลิศได้


สมาชิกคาร์เมไลท์ ชั้น 3 ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-
1. เข้าร่วมประชุมหมู่คณะคาร์เมไลท์ ชั้น 3 เป็นประจำทุกเดือน
2. สวมใส่สายจำพวกแห่งภูเขาคาร์แมล เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงการถวายตัวแด่พระนางมารีอา
3. ร่วมถวายบูชามิสซาเป็นประจำทุกวัน ถ้าหากเป็นไปได้ และเฝ้าศีลมหาสนิทบ่อยๆ เท่าที่เป็นไปได้
4. สมาชิกใหม่จะต้องพบผู้อบรมสั่งสอน (Instructor) เป็นเวลา 1 ปี ก่อนจะได้รับการรับเข้าคณะฯ จากนั้นจะต้องใช้เวลาอีก 2 ปี ในการฝึกอบรม และการสอนเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับคณะคาร์เมไลท์ รวมทั้งจิตตารมณ์ต่างๆ ก่อนที่จะปฏิญาณตนตามระเบียบของคณะฯ (Professed)

หลังจากปฏิญาณตน 3 ปีแล้ว สมาชิกจะสามารถถวายตนเองทั้งครบด้วยการปฏิญาณถือศีลบน (Vows) แห่งความนอบน้อม และความบริสุทธิ์ตามสถานะแห่งชีวิตของตน

(เทียบดูธรรมนูญของคณะฆราวาสคาร์เมไลท์ ฉบับปัจจุบัน)


สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้กล่าวถึงคณะคาร์เมไลท์ไว้ว่า :-


“เพื่อพวกเขาจะได้ตระหนักถึงกระแสเรียกของตนอย่างสมบูรณ์ สมาชิกคาร์เมไลท์ ชั้น 3 จะต้องเรียนรู้ที่จะให้การดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นเต็มไปด้วยการสวดภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บูชามิสซา และการสวดภาวนทำวัตร ให้พวกเขาเลียนแบบอย่างของประกาศกเอลียาห์ ซึ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นพิเศษ และทำให้ท่านประกาศกได้ทำหน้าที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้ นอกจากนี้ ให้พวกเขาเลียนแบบอย่างชีวิตของพระนางมารีอาเป็นพิเศษ เพราะเหตุว่าพระนางรับฟังพระวาจาของพระเจ้าเอาไว้ในใจ และนำมาปฏิบัติตาม”
“บรรดาพี่น้อง ซึ่งสนิทสัมพันธ์ต่อกันภายในคณะคาร์แมล โดยผ่านทางสายจำพวก (Scapular) ควรตระหนักถึงพระพรต่างๆ ที่ตนได้รับ และซื่อสัตย์ต่อกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ในทุกกรณี ให้ความยินดีของพวกเขามิได้เป็นไปโดยผิวเผิน แต่ให้พวกเขายินดีที่จะเป็นผู้ที่ดีเหมือนดังพระบิดาเจ้าสวรรค์เป็นผู้ที่ดีบริบูรณ์” (เทียบ MT.5:48)

ในโอกาสที่ทรงให้คริสตชนเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ.1979 สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งทรงสวดสายประคำทุกวัน และกระตุ้นเตือนทุกคนให้สวดด้วย ทรงย้ำถึงความสำคัญของความศรัทธาที่มีต่อแม่พระในครอบครัว และความสำคัญของสายประคำในฐานะที่เป็นความศรัทธาประจำครอบครัว พระองค์ได้ให้ความคิดใหม่ว่า ทุกๆ ปีคือปีแม่พระ พระองค์ไม่เพียงแต่สวม “เสื้อจำพวก” แห่งแม่พระภูเขาคาร์แมลเท่านั้น หากแต่พระองค์ยังทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะคาร์เมไลท์ ชั้น 3 ด้วย(นิตยสาร Soul : มีนาคม-เมษายน 1979)
จากหนังสือ คู่มือคณะฆราวาสคาร์เมไลท์ (คาร์เมไลท์ ชั้น 3)
เรียบเรียงโดยคณะฆราวาสคาร์เมไลท์ และ คณะคาร์แมล กรุงเทพฯ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น